Privacyverklaring volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Persoonsgegevens

De Stichting Meppeler Muziekfestival gebruikt persoonsgegevens van verenigingen, stichtingen, ensembles of natuurlijke personen doordat die gebruik maken van onze diensten en/of omdat deze door hen aan ons zijn verstrekt.

De stichting maakt gebruik van de volgende persoonsgegevens:

  • Indien van toepassing: de naam van de stichting, vereniging of het ensemble
  • Voorletters- en achternaam van de contactpersoon
  • Indien van toepassing: de naam en voorletters van een natuurlijk persoon
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Website (indien aanwezig)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of de stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via Wij zullen dit controleren en deze informatie verwijderen.

Noodzaak van de gegevens

De Stichting Meppeler Muziekfestival gebruikt de persoonsgegevens voor:

  • Het verzenden van uitnodigingen voor activiteiten van de stichting, zoals workshops of lezingen.
  • Het verzenden van brieven en mailingen met informatie over de stichting.
  • Het reserveren van toegangskaarten voor een activiteit van de stichting

Bewaartermijn van de gegevens

De Stichting Meppeler Muziekfestival bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Gegevensdeling met anderen

De Stichting Meppeler Muziekfestival verkoopt de gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

De Stichting Meppeler Muziekfestival gebruikt geen cookies op de website.

Gegevens die via het contactformulier of het bestelformulier op de website de stichting bereiken, worden in de vorm van een email doorgezonden aan het adres   Deze gegevens worden niet op de website bewaard.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. We vragen u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken om uw privacy te beschermen. De Stichting Meppeler Muziekfestival zal zo snel mogelijk, maar binnen een termijn van vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Stichting Meppeler Muziekfestival neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met het bestuur via het mailadres